Nghị đinh mới về vận tải đa phương thức

Hàng hóa vận tải đa phương thức quốc tế được miễn kiểm tra thực tế hải quan, trừ một số trường hợp nếu nghi ngờ có dấu hiệu vận chuyển ma túy, vũ khí và các loại hàng cấm khác. Miễn kiểm tra thực tế hải quan với các hàng hóa vận tải đa phương […]

Quản Trị Đa phương thức, Vận tải